หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
Khamtonode Subdistrict Administrative Organization
 
NEWS

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" คำโตนดน่าอยู่ นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พัฒนาเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น "
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

 
 
เป้าประสงค์
 
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
  เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
  เพื่อพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
  เพื่อพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข การกีฬา
และการสังคมสงเคราะห์
  ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการพึ่งตนเอง จัดอบรม
ให้ความรู้ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  สนับสนุนพัฒนาศักยภาพการผลิต การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  สนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่าย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งในตาบลคำโตนด
ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง
  พัฒนางานไฟฟ้า อาคาร สถานที่สาธารณะในตาบลคำโตนด
  พัฒนาระบบระบายน้า ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้คลอบคลุม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ฝายกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
  พัฒนาด้านการปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน
  พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  พัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับภูมิทัศน์ชุมชน พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
  บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างครบวงจร
และเหมาะสม
  ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในการทำงาน
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ : 037-218-836 โทรสาร : 037-210-252
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
จำนวนผู้เข้าชม 2,389,494 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-643-4598
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10