หัวข้อหลัก
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข้อมูลสภาพทั่วไป 

ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป  
  ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด        

 1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
ประวัติความเป็นมา
เดิมตำบลคำโตนด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลคำโตนดและตำบลบุตรโคตร ต่อมาตำบลบุตรโคตร ได้ยุบตำบลเพราะว่ากำนันชา บัวดอก ซึ่งเป็นผู้ปกครองตำบลบุตรโคตรเสียชีวิต ตำบลบุตรโคตรก็ได้รวมกับตำบลคำโตนด ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านนา และได้เรียกว่า ตำบลคำโตนด จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  เป็น ๑ ใน ๙ ตำบลในอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอประจันตคาม  มีระยะทางห่างจากอำเภอประจันตคามประมาณ ๑๔ กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีมาระยะทางประมาณ ๓๑ กิโลเมตร  บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452  มีพื้นที่ทั้งหมด 83.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 133,920 ไร่ อาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ    อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
ทิศใต้        ติดต่อกับ    ตำบลหนองแสง   อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลดงบัง   อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ตำบลบุฝ้าย   อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี
 
2. ลักษณะภูมิประเทศ
             สภาพพื้นที่ตำบลคำโตนด ส่วนใหญ่เป็นเขตที่ราบลุ่มสลับที่ราบเชิงเขา บางหมู่บ้านติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
3. ลักษณะภูมิอากาศ
            จังหวัดปราจีนบุรี  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมลักษณะดังกล่าว ทำให้บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38 – 40 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม วัดอุณหภูมิสูงสุดได้ 40.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,755.8 มิลลิเมตร (ค่ามาตรฐาน 1,800.0 มิลลิเมตร) และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 14 – 17 องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 14.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557
 
4. ลักษณะของดิน
                   เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้น กว่า 50 ซม. ดินเป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง  พบบริเวณพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3 - 25 % เป็นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอดปี pH 5.0-7.0 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินตื้นมีก้อนกรวดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  มีการกัดกร่อนของดินได้ง่ายที่ความลาดชันสูง  สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นถึงเนินเขา
ความเหมาะสมสำหรับพืช : โดยทั่วไปแล้วดินมีศักยภาพไม่ค่อยเหมาะสมและไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ยืนต้น เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมากและมีก้อนหินหรือเศษหินที่หน้าผิวดินไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการทำนา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงและดินเก็บกักน้ำไม่อยู่ แต่มีศักยภาพพอที่จะใช้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และปลูกไม้โตเร็วบางชนิด
            ปลูกพืชไร่ ปัญหาดินตื้นมีลูกรังปนและดินมีความชื้นในดินต่ำ เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ใส่อัตรา 1-3 ตัน/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงดินเมื่อพืชปุ๋ยสดอายุประมาณ 60 วัน ใช้วัสดุ เช่นฟางข้าว เศษหญ้า ตอ หรืออย่างอื่นคลุมดินระหว่างแถวพืชที่ปลูก การไถเตรียมดิน ควรให้ลึกไม่น้อยกว่า 20 ซม. พร้อมกับคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์หรือวัสดุปรับปรุงดิน พัฒนาแหล่งน้ำเสริมในการเพาะปลูก เลือกพันธุ์พืชรากตื้นมาปลูก และมีหน้าดินหนาไม่ต่ำกว่า 15 ซม. ปัญหาดินเกิดการชะล้างพังทลาย(โดยเฉพาะชุดดินแม่ริม และท่ายาง ที่มีความลาดเทสูง)  ปลูกพืชไร่ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ ปลูกแถบหญ้า เช่น หญ้าแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำผิวดิน ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่างแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู บริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5% ควรนำมาตรการทางวิธีกลมาใช้ เช่น คันดิน คันเบนน้ำ ทางระบายน้ำ บ่อดักตะกอนหรือบ่อน้ำในไร่นา
                    ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำหรือเสื่อมลง ข้าวไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 20-25 กก./ไร่ ใส่หลังข้าวงอก 20-30 วันร่วมกับแอมโมเนียมซัลเฟตหรือแอมโมเนียมคลอไรด์ อัตรา 10-20 กก. /ไร่ เป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใส่ระยะประมาณ 30 วันก่อนข้าวออกดอก
            มันสำปะหลัง  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกล้เคียงกันอัตรา 50-100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกและครั้งที่สอง โรยข้างต้นเมื่อมันสำปะหลังอายุ 2 เดือน
           ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15- 15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกล้เคียงกัน อัตรา 50 - 75 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ แรกใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก และครั้งที่สองเมื่อข้าวโพดสูงประมาณ 40 ซม.โดยโรยข้างแถวปลูก ห่างแถวข้าวโพดประมาณ 15- 20 ซม.แล้วพรวนดินกลบ
           ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น ปัญหาดินตื้นมีลูกรังปนและดินมีความชื้นต่ำในบางช่วง ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกพืชไร่ การเตรียมหลุมปลูก ควรขุดหลุมปลูกขนาด 75 x 75 x 75 ซม. หรือโตกว่า แล้วหาหน้าดินหรือดินจากที่อื่นมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์อัตราประมาณ 20-30 กก. /หลุม เสร็จแล้วใส่ลงไปในหลุมปลูกให้เต็มก่อนที่จะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
           ยูคาลิปตัส ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
                 ครั้งแรก ใส่อัตรา 50 กรัม/ต้น รองก้นหลุมก่อนปลูก 
                 ครั้งที่สอง ใส่อัตรา 50 กรัม/ต้น โรยรอบโคนต้นหลังปลูก 15 วัน
                 ครั้งที่สาม ใส่อัตรา 50 กรัม/ต้น โรยรอบโคนต้นตอนปลายฝน เมื่ออายุ 2-4 ปี ให้ใส่ครั้งละ 50 กรัม/ต้น ในต้นและปลายฤดูฝน
 
5. ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ตำบลคำโตนด  ได้แก่
1. คลองมะแงว  หมู่ 1, 2, 3, 4, 5
2. คลองก้านเหลือง  หมู่ 10, 11, 13, 14
3. คลองยาง  หมู่ 2, 4, 8, 18
4. คลองหมาตาย  หมู่ 10
5. คลองห้วยเย็น  หมู่ 16
6. คลองมะแปป  หมู่ 16
7. คลองคำสวนอ้อย  หมู่ 12
8. สระน้ำหนองหัวลิง หมู่ 1
9. สระน้ำหนองใหญ่ หมู่ 15
10.สระน้ำหนองบัว  หมู่ 7
11.สระน้ำห้วยยาง  หมู่ 4
12.สระน้ำหนองเลิง  หมู่ 12
13.สระน้ำหนองกวาง  หมู่ 16
14.สระน้ำหนองหัวลิง  หมู่ 14
15.สระน้ำหนองตาปล้อง  หมู่ 14
16.สระน้ำหนองกรด หมู่ 9
 
6. ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในตำบลคำโตนดเป็นป่าแดง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยางนา ไม้ตะเคียน ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้ประดู่ และไม้ตะแบก เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีไม้ไผ่ที่สามารถนำมาทำหัตถกรรมเป็นสินค้า ไม้ยูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจที่สำคัญที่นำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษ เป็นต้น
ปัญหา  พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดปราจีนบุรีได้ถูกทำลายเนื่องจากการบุกรุกเข้าไปหาพื้นที่ทำกินในป่าอุทยานแห่งชาติการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ไม้พะยูง ไม้กฤษณา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างมาก คือขาดปัจจัยธรรมชาติที่จะรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดินและการชะลอการไหลบ่าของน้ำในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมาก มีผลทำให้ปริมาณน้ำไม่สม่ำเสมอตลอดปี ในฤดูแล้งพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแล้ง ขาดแคลนน้ำซึ่งทุกวันนี้ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูฝน 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ได้จัดตั้งขึ้นจากสภาตำบลคำโตนดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดได้รับประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำดับที่ 988  มีพื้นที่ทั้งหมด 83.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 133,920 ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลคำโตนด  มีทั้งหมดจำนวน 18 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านนา ผู้ปกครอง นายสฤษดิ์  ศรีปราชญ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านบุตะเคียน         ผู้ปกครอง นายกฤษฎา  ช่างต่อ         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านเนินตำแย         ผู้ปกครอง นางดวงพร  เดชสุภา          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านเนินม่วง ผู้ปกครอง นายสามารถ  วาระโว         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านคำเลียบ ผู้ปกครอง นายประภากร  ประทังคำ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองคีม ผู้ปกครอง นายสังข์ทอง  มุ้งบัง         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพอก         ผู้ปกครอง นายวิชาญ  เดชสุภา    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านกำแพง ผู้ปกครอง นายไพรสาร  ทุมมี         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านเนินมะไฟ         ผู้ปกครอง นางสาวบุญช่วย  เชื้อทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสบก ผู้ปกครอง นายพัสณวัศ  บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองคุ้ม  ผู้ปกครอง นายจำปี  เข้าคลอง         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเลิง ผู้ปกครอง นางสาวพจนา  ไชยจำ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านหนองเอี่ยน ผู้ปกครอง นายบัญชา  กองคำ         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านเนินแดง         ผู้ปกครอง นางธนัฏฐา  สง่าเมือง         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านเนินสูงใต้ ผู้ปกครอง นายวิชัย  พร้อมจิตต์         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองกวาง ผู้ปกครอง นางสาวสุภัตรา  แสงสุข ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านเนินสูงเหนือ ผู้ปกครอง นายณัฐพล ตงฉิน         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้านบุตรโคตร ผู้ปกครอง นายไพรวัลย์  ชัยจำ         กำนัน
 
2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจำนวน  1  เขต 18 หน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  ประกอบด้วย
               1.นายสมชาย   มากสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 7
               2.นายประสงค์   ขยันคิด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 14
               3.นายยุทธศิลป์   แสนวันนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 1
               4.นางสาวปัทมา   ล้อมเวียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 2
               5.นางสมเพียร   กงแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 2   
               6.นายอ้ม   ช่วยนึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 4
               7.นายประเสริฐ   โพนน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 5
               8.นางทองใบ   กะนิโก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 5
               9.นายบุญธรรม  ประกอบผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 6
               10.นายเสมียน   เทียนเพลิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 6
               11.นางสมบูรณ์   บริสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 7
               12.นายสาคร  แสะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 8
               13.นายสมญา  มุ้งบัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 8
               14.นางฐิติมา   ศรีปราชญ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 9
               15.นางสาวสายรุ้ง   ตงฉิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 9
               16.นายประจักษ์   บิณฑบาตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 10
               17.นายทองล้วน   หินโทน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 10
               18.นายบัณฑิตย์   ศรีเคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 11
               19.นางอัมพร   ล้วนศรี       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 12
               20.นายสนอง   เสาะด้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 12
               21.นางสุภาพ   ศรีปราชญ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 13
               22.นายจำปี   ธรรมเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 13
               23.ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพงษ์  ชาญชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 15
               24.นายสมาน   อาทร      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 16
               25.นางณัชชา   กำเนินแขก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 16
               26.นางจันตนา   หินโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 17
               27.นายสมนึก   ทองคำรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 17
               28.นายสนธยา  สิทธิปัญญาพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 18
               29.นางอุบล   ศิริพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด หมู่ 18
 
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,863  ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งสิ้น    7,417 คน
แยกเป็นชาย               3,617 คน
แยกเป็นหญิง              3,800 คน
แยกตามอายุต่ำกว่า 18 ปี      1,467 คน
แยกตามอายุ 18-60 ปี  4,642 คน
แยกตามอายุมากกว่า 60 ปี    1,308 คน
 
4. ประเพณีและงานประจำปี
วัฒนธรรม  ประชาชนในเขตตำบลคำโตนด มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี  ดังนี้
                1.งานประเพณีทำบุญวันขึ้นปีใหม่  เดือน มกราคม
               2.งานประเพณีบุญสู่ขวัญข้าว  เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
               3.งานประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน
               4.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม
               5.งานประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน
 
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
1. น้ำ
ตำบลคำโตนด  มีคลองน้ำที่สำคัญคือ  คลองมะแงว คลองยาง คลองก้านเหลือง 
2. ป่าไม้
พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในตำบลคำโตนดเป็นป่าแดง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยางนา ไม้ตะเคียน ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้ประดู่ และไม้ตะแบก เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีไม้ไผ่ที่สามารถนำมาทำหัตถกรรมเป็นสินค้า ไม้ยูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจที่สำคัญที่นำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษ เป็นต้น
3. ภูเขา
ตำบลคำโตนด มีพื้นที่ติดกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ความอุดมสมบูรณ์  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นที่ 1,355,396.96 ไร่ (2,168.63 ตร.กม.) สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลาน ซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น มีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแหล่งกำหนดของแม่น้ำลำธารต่าง ๆ และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หุบผา หน้าผา และน้ำตก

 


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2020-05-19

หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 708,865

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.