หัวข้อหลัก
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคำโตนด        

หน้าที่ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ทั้งนี้คณะทำงานอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี)

1. จัดทำแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการเพื่อการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตำบล

2. ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

3. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของครอบครัวในชุมชน

4. สำรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายครอบครัวในชุมชน

6. จัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างสถาบันครอบครัว

7. จัดบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาครอบครัว

8. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาครอบครัว

9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ

10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

 

บทบาทและภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีดังนี้

1. บทบาท

1.1 บทบาทในการสำรวจปัญหา

1.2 บทบาทในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา/ให้คำแนะนำ

1.3 บทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

2. ภารกิจหน้าที่

2.1 สำรวจปัญหาและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการเพื่อการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสถาบันครอบครัว สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 ดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่ม ก่อนสมรส กลุ่มครอบครัวปกติ และกลุ่มครอบครัวที่มีปัญหา ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ฝึกอบรมบทบาทสามีภรรยา กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว การดูแลสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

2.3 จัดบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรเอกชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาครอบครัว (ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี คนชร คนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ปัญหายาเสพติด การติดเชื้อเอดส์ ฯลฯ)

2.4 ส่งเสริมให้ครอบครัวสร้างเครือข่ายในการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีส่วนในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง

 

คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคำโตนด

นายอำเภอประจันตคาม – ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประจันตคาม – ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการศึกษาทุกแห่งในเขตตำบล – ที่ปรึกษา

หัวหน้าสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ตำบลคำโตนด – ที่ปรึกษา

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน – ที่ปรึกษา

ปลัดอำเภอประจำตำบล – ที่ปรึกษา

พัฒนากรประจำตำบลคำโตนด – ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล – ที่ปรึกษา

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน – ที่ปรึกษา

ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิตตำบลคำโตนด – ที่ปรึกษา

หน้าที่

           ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในด้านวิชาการ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และงบประมาณ เป็นต้น


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2015-03-19

หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 709,059

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.